Provozní řád

Provozní řád s účinosti od 15.1.2012

Tento provozní řád upravuje smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem studia FitActivity a jeho návštěvníky.

1.    Návštěvník je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku vyjadřuje s ním plný souhlas.
2.    Návštěvník je oprávněn užívat zařízení a náčiní studia nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.
3.    Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel zodpovědnost.
4.    Před vstupem do tělocvičny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní sálové obuvi /hned v prostoru vestibulu/. Za boty a jiné odložené věci ve vestibulu vedení studia nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do pro vás určené skřínky.
5.    Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoliv bos, ale s pevnou obuvi) a při cvičení používat ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit na recepci. Pokud by jakákoliv část pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv části posilovacích nebo kardio strojů je nezbytné používat ručník nebo požádat o metodickou pomoc.
6.    Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místo k tomu určenému, tj. do šatních skříněk. Cennosti jako např. peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze. Za cennosti jinak uložené nese plnou zodpovědnost návštěvník.
7.    V případě zjištění jakéhokoliv poškození přístroje /činky/ anebo cvičebních pomůcek je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit obsluze recepce.
8.    Návštěvník může využít občerstvení na baru. Z hlediska bezpečnosti není dovoleno nosit sklenice s nápoji do prostor tělocvičny. Sklenice patří pouze na místo k tomu určené.
9.    Po skončení cvičení každý uklidí svoje náčiní na vyhrazené místo, předá klíč od skřínky obsluze, zkontroluje, zdali v prostorách nic nezapomněl (za věci zapomenuté ve studiu vedení nenese žádnou zodpovědnost).
10.     V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.
11.     Případnou krádež návštěvník ohlásí na recepci. Jeho povinností je sám si zavolat policii k sepsání protokolu a vyplněni formuláře pro pojišťovnu. Na opožděné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
12.     V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek.
13.     Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, vstup do tělocvičny mu bude povolen pouze v doprovodu instruktora nebo osoby starší 18 let (rodiče, sourozenec). Tato osoba potom přejímá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence a je povinna se mu neustále věnovat a nenechat ho bez dozoru.
14.     Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn vyzvat tyto osoby, aby opustily studio. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
15.     Návštěvník zodpovídá za škodu či ztrátu, způsobenou provozovateli a to v plné výši, byt´ se jedná o čin neúmyslný.
16.     Návštěvník je povinen při odchodu ze šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skřínky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč jako náklady na výměnu zámku.

Děkujeme návštěvníkům za dodržovaní tohoto provozního řádu