fbpx

Provozní řád

Provozní řád s účinosti od 15.1.2012

Provozní řád Studia FitActivity

Název: Studio FitActivity

Adresa: Hrušovanské náměstí 244/3

Provozovatel: Veronika Marovičová

IČO: 75400014

Provozní doba: řídí se aktuálním rozvrhem

Odpovědná osoba: Veronika Marovičová

Provozní řád Studia FitActivity  je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě. Každý zákazník se po zakoupení vstupného musí s provozním řádem seznámit a zavazuje se tento provozní řád dodržovat.

 1. Každý návštěvník fitness je povinen seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti. Zaplacením vstupného vyjadřuje svůj souhlas s provozním řádem.
 2. Fitness přijímá rezervace na lekce pouze s úhradou plné částky předem prostřednictvím rezervačního systému. Uhrazená platba se nahraje na Váš účet formou kreditu nebo permanentky. Případné změny v rezervacích si každý účastník provádí sám v systému. Registrací v systému souhlasí účastník s provozním řádem a podmínkami užívání rezervačního systému. Klient respektuje čas začátku lekce dle aktuálního rozvrhu. Po zahájení cvičení již nemusí být vpuštěn do objektu, a to bez nároku vrácení peněz.
 3. Během provozu je vždy přítomen personál, který je odborně vzdělán nebo má rekvalifikační kurz, který ho opravňuje poskytovat tyto služby: příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, dohled nad cvičícími.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a tím nenese Studio FitActivity žádnou odpovědnost za promlčení špatného zdravotního stavu. Fitness je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý cvičenec si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi jako je onemocnění oběhové soustavy-srdce, cévy, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd. musí před návštěvou fitness centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybová omezení, o tom pokaždéinformuje personál a následně respektuje jeho pokyny.
 5. Každý začátečník by měl před první návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením.
 6. Pokud si zákazník zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.
 7. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného dle zvoleného druhu cvičení podle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor neurčených pro cvičence nebo určených pouze zaměstnancům.
 8. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý návštěvník při vstupu a zaplacení dostane klíček od šatní skříňky. Je nutné používat vhodný sportovní oděv a obuv. Do prostor fitness je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness.
 9. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy fitness odložit na recepci se svým souhlasem.
 10. Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní. Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady nebo vyměněno za nové. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci nebo instruktorovi.
 11. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří účastníků. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky fitness, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci. A zranění zapsat do knihy úrazů.
 13. V případě krádeže je nutné ohlásit tyto skutečnosti na recepci. Dále je povinností návštěvníka fitness zavolat si policii k sepsání protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 14. Ve fitcentru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 15. Osoby mladší 15-ti let se smí pohybovat v areálu fitness pouze v doprovodu rodičů a ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 16. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Studia FitActivity, dochází k přechodu zodpovědnosti na instruktora. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 17. Do všech prostor Studia FitActivity je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k opuštění fitness. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 18. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli, a to i v případě neúmyslného způsobení.
 19. Zakazuje se fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor fitness bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 20. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 21. Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.
 22. Platí zákaz používání práškového magnezia a kovových háků.
 23. V celém objektu je zákaz kouření.

Děkujeme návštěvníkům za dodržovaní tohoto provozního řádu